Informatie over

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • de rol en taken van de gemeenteraad, raadsleden en burgerleden
  • de taken en contactgegevens van de griffie
  • de rol van de rekenkamercommissie en een link naar haar eigen website
  • de digitale leeromgeving, waar ook niet-raadsleden gebruik van kunnen maken, en een link ernaartoe

Reglement van Orde, verordening op de raadscommissie
Het Reglement van Orde bevat onder meer regels over de gang van zaken tijdens een raadsvergadering en hoe een besluit tot stand komt. In de verordening op de raadscommissie staan de taken en werkwijze van de raadscommissie beschreven.

Privacyreglement, notitie Verboden handelingen/integriteit en gedragscode
Het privacyreglement maakt duidelijk hoe de raad omgaat met privacygevoelige informatie. Het biedt de gemeenteraad een heldere en praktische leidraad voor de naleving van privacyregelgeving bij de uitvoering van zijn bestuurlijke taken.
Daarnaast zijn zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode regels vastgesteld voor het handelen van raads- en burgerleden (raadscommissieleden). 

Klik op de link om het document te openen: