Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 04 april 2024 19:30:00

Algemene vergader informatie

Bijzondere raadsvergadering - vaststellen profielschets 'De beste burgemeester voor Hillegom'

In aanwezigheid van de Commissaris van de Koning dhr. J. Smit

Datum:
04 apr. 2024, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorzitter: Dames en heren, een hele goedenavond. Ik open deze bijzondere raadsvergadering. Welkom aan alle raadsleden, mensen die toch de moeite hebben genomen op de publieke tribune en mensen van de pers en ook kijkers thuis. Maar uiteraard een bijzonder woord van welkom aan onze Commissaris van de Koning, dhr. Smit,  plaatsvervangend kabinetschef, dhr. Olie, die vanavond de moeite nemen om hier de profielschets op te halen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreking en vaststellen profielschets

  Voorzitter: Nou, ik.. er is een voorbereiding getroffen door de vertrouwenscommissie in oprichting en daar is ook een voorzitster bij en dat is mevrouw Heemskerk. En ik wil mevrouw Heemskerk vragen om de aftrap te doen en eens te vertellen hoe dat allemaal gelopen is en hoe de profielschets tot stand gekomen is. Mevrouw Heemskerk, aan u het woord.

   

  Mevrouw Heemskerk: Voorzitter, dank u wel. Hij doet het. Spannend. Dank u voorzitter, heel apart dit, u bent de voorzitter en het gaat over u.

  Beste meneer Smit, burgemeester, wethouders, raadsleden en overige belangstellenden, allemaal welkom. Onze huidige burgemeester mag in oktober met pensioen. En beste burgemeester, u gaat hier ook gebruik van maken per 1 november. Bij het bekend maken aan de raad hebben wij aangegeven dit enorm jammer te vinden, maar ook aangegeven dat wij u dit van harte gunnen. Hier gaan we op een ander moment nog uitgebreid op in. Aan ons nu als raad de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester voor ons mooie Hillegom.

   

  Vandaag, 4 april, zijn wij bij elkaar voor een bijzondere gemeenteraadsvergadering. Het is de officiële start van het proces om op zoek te gaan naar de nieuwe burgemeester. We hebben zo juist de vertrouwenscommissie ingesteld. We hebben een iets andere volgorde, begrijp ik nu dan dat ik had gedacht dat het zou zijn, dus dat komt nog. Daarin worden ook de leden en adviseur benoemd. En nu gaan we in gesprek met de Commissaris van de Koning over de profielschets die opgesteld is door de vertrouwenscommissie in oprichting. Dat was al aangemeld.

   

  Ieder heeft een bijdrage geleverd door het schrijven van een stukje over een bepaald onderwerp. Dit is gebeurd in goed overleg en in harmonie, zoals gebruikelijk in deze raad.

  Ook hebben wij een brede inwonerconsultatie gehouden. Zowel digitaal als via andere mediakanalen. Hier is veel publiciteit aan gegeven en uiteindelijk hebben we hier bijna 500 reacties op mogen ontvangen. Wat ons betreft een heel mooi aantal van zeer betrokken inwoners. In deze enquête wordt aangegeven dat de belangrijkste rol van de nieuwe burgemeester die van burgervader/-moeder, maar ook die van boegbeeld voor de gemeente moet zijn. Als belangrijkste competentie of eigenschap komt uit deze enquête, dat inwoners het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester betrokken en empathisch is, eigenlijk ook wel heel logisch, na de ervaring die we met onze eigen burgemeester hebben.. de huidige burgemeester hebben.

   

  Graag loop ik deze profielschets op hoofdlijnen met u door. Het is een aardig boekje geworden waar je op mag gaan solliciteren. Daar hebben we ons best op gedaan. Er zijn leuke foto’s ingekomen. Uiteraard ook met prachtige bollenvelden.

  Hierbij begin ik als eerste bij een schets van de gemeente Hillegom. Hillegom ligt in een van de mooiste regio’s van ons land, namelijk de Duin- en Bollenstreek. De voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur zijn op hoog niveau. Hillegom is een levendig dorp met unieke evenementen, zoals het Bloemencorso, het muziekfestival, de Duin en Bollen Vierdaagse en de kortebaandraverij. Deze evenementen trekken elk jaar weer veel bezoekers vanuit het dorp, maar ook van ver daarbuiten.

  Een dorp met historie en gevoel voor deze historie, die wij in onze ontwikkelingsmogelijkheden en ‘stadse’ uitdagingen willen vasthouden. Hillegom heeft een eigen NS-station en is bereikbaar via de grotere autowegen. Hierdoor liggen steden als Haarlem, Leiden, Amsterdam en Den Haag binnen handbereik. Dat maakt dat Hillegom ook voor ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplaats is. Kortom, wonen en werken in Hillegom betekent een optimale mix tussen toegankelijkheid en een mooie woonomgeving.

   

  Als tweede wil ik u iets vertellen over Hillegom in de regio. Samen met Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, werken we op regionaal gebied goed samen aan de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Hiermee versterken we niet alleen de onderlinge samenwerking, maar ook onze strategische positie in het krachtenveld tussen de grote gemeenten. Daarnaast maken we deel uit van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Samen met 12 andere gemeenten werken we samen om de kwaliteit van wonen te verbeteren en het ondernemersklimaat en  recreatie in het gebied te bevorderen. Als het gaat om mobiliteit onderhouden wij ook contact met de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Zo brengen wij ook onze lokale belangen via deze netwerken krachtig naar voren.

   

  Als derde punt wil ik graag de uitdagingen en ambities van onze gemeente toelichten.

  Hillegom is een relatief kleine gemeente in de Randstad. Dat brengt de nodige opgaven en uitdagingen met zich mee. Hierbij valt te denken aan de volgende punten:

  -          We hebben de opdracht om woningen te bouwen voor onze inwoners, alle doelgroepen, die graag in Hillegom willen blijven wonen, maar willen tegelijkertijd de schaarse bollengrond zo veel mogelijk sparen en dit is een grote en moeilijke opgave. We koesteren de karakteristieke en aantrekkelijke omgeving.

  -          We willen de ontsluiting van Hillegom over de weg en met openbaar vervoer verbeteren, maar waken ook over de leefbaarheid langs en over de doorgaande wegen en de veiligheid van alle weggebruikers.

  -          We willen ons aandeel leveren in de energietransitie, maar de maatregelen moeten betaalbaar blijven en uitvoerbaar zijn. Dit vraagt ook om het maken van keuzes in het gebruik van de schaarse ruimte.

  -          Door de ligging in een dynamische / centrale omgeving vereist ook de bestrijding van ondermijnende criminaliteit voortdurende waakzaamheid.

  -          We willen, waar mogelijk, alle inwoners van Hillegom voorzien van passende zorg. De betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorzieningen is daarbij een uitdaging. Het stimuleren van zelfredzaamheid heeft daarbij onze speciale aandacht. 

   

  De uitdagingen die zojuist zijn benoemd, kan Hillegom alleen het hoofd bieden door krachtige bestuurlijke samenwerking. Dat doen we door op alle niveaus samen te werken met de regio, gericht op versterking van de positie van zowel de gemeente Hillegom, als die van de Duin- en Bollenstreek en de regio Holland Rijnland.

   

  Als vierde punt is het goed om hier iets over de bestuurscultuur van Hillegom te zeggen. Hillegom heeft een zelfbewust en evenwichtig bestuur, zoals de samenleving van Hillegom dat verdient.
  Als gemeentebestuur maken wij ons hard voor een betrouwbare, open en transparante bestuurscultuur. Dit betekent dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dus geen gedoe, maar transparantie tussen de gemeentelijke bestuursorganen onderling en naar buiten toe.

  In Hillegom wordt de bestuurscultuur mede gevormd door een autonome en mondige bevolking die eisen stelt aan het gemeentebestuur. Veel betrokken inwoners weten wie hun volksvertegenwoordigers zijn en kunnen deze goed vinden en benaderen. Ons gemeentebestuur probeert zoveel mogelijk politiek te bedrijven op inhoud, met oog voor goede persoonlijke verhoudingen.

   

  Dit alles maakt dat wij op zoek zijn naar een mensgerichte en daadkrachtige bruggenbouwer die met passie en visie de gemeente naar een nog mooiere toekomst kan leiden. Van onze burgemeester verwachten we een prominente rol in de verdere ontwikkeling van onze bloeiende gemeente. De nieuwe burgemeester is een verbindende factor tussen onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regionale partners. Het is iemand die het grotere geheel overziet, richting geeft op hoofdlijnen en mensen in staat stelt de juiste dingen te doen.

  Wij vinden het belangrijk dat deze burgemeester beschikt over zelfreflectie, openstaat voor kritiek en feedback organiseert op persoonlijk handelen.

   

  De burgemeester van Hillegom beschikt bij voorkeur over relevante bestuurservaring, heeft affiniteit met de Bollenstreek en zijn cultuur en haar inwoners.
  Ambtenaren werken samen met in de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen. Daarin voeren zij ook werk uit voor de gemeenten Lisse en Teylingen. Vanwege deze ambtelijke samenwerking is ervaring met samenwerking tussen verschillende organisaties gewenst. Relevante ervaring in regionale samenwerking is een plus, net zoals een relevant netwerk, of de mogelijkheid om dit snel op te kunnen bouwen.

  We verwelkomen onze nieuwe burgemeester graag uiterlijk binnen 6 maanden als nieuwe inwoner van Hillegom. Helaas beschikken we als gemeente niet over een ambtswoning dus een bezoekje aan een van onze Hillegomse makelaars hoort ook bij de voorbereiding. Of misschien heeft iemand, die.. of misschien heeft iemand nog een huis voor deze nieuwe burgemeester.

   

  Beste heer Smit, Dit was het voor wat betreft de profielschets. Wanneer u hier nog verdere toelichting op wilt, willen wij u die vanzelfsprekend geven. Voorzitter, dit was het voor nu.

  Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Heemskerk. Ik denk ongetwijfeld dat de commissaris wat vragen heeft en ik heb begrepen dat de fractievoorzitters ook een, nou ja in ieder geval om beurt of op een bepaald onderwerp zelf reageren en dat niet alles via u loopt, maar dat gaan we zien. Ik geeft het woord graag aan de Commissaris.

  De heer Smit: Dank. Fijn om hier te zijn. Ik realiseer me dat het lang geleden is dat ik in deze zaal zat. Want Arie was een van de eerste burgemeesters wiens procedure ik helemaal gedaan heb. Dus we zijn ongeveer net zo lang hier in Zuid-Holland werkzaam. Je gaat net iets later weg dan ik, maar ik was ook iets eerder gekomen. En ik herinner mij dat toen je kwam, en ik zal niet meer op je afscheid kunnen spreken, dus ik ga nu een enkel woord zeggen, althans niet meer als Commissaris. Je was één van die mensen en ik hoop dat het weer gaat lukken, dat heb ik toen ook gezegd bij jou installatie op die bloedhete dag volgens mij.. stampvolle zaal, dat toen ik met jou sprak, er waren natuurlijk veel meer kandidaten. En ik heb het een aantal keren gehad, ja maar die wordt het. En dat had ik bij jou toen ook gezegd, volgens mij, bij je installatie. En dat heb ik altijd wel voor mij gehouden. Want als dan zo’n vertrouwenscommissie aan mij vraagt: ‘En wie vindt u dat het moet worden?’ dan hou ik mijn mond. Ik zeg dan ‘Ik geef u een aantal kandidaten in overweging’. Maar bij jou had ik dat gevoel. En dat is ook wel gebleken, want ik realiseer me ook toen ik hier 10 jaar geleden bezig was, was het onrustiger hier op een of andere manier. Jan.. wie was ook weer die waarnemer, dat was Jan Broekhuis. Maar ook gewoon in de Bollenstreek, dat was een dossier wat voortdurend op mijn bureau lag. Over samenwerken, en over herindelen, over HLT. Daar hoor ik de laatste tijd bijna niets meer over, dus het is gewoon rustig. Daar heb jij ook een bijdrage aan geleverd.

  Voorzitter: Mooi, bedankt.

  De heer Smit: Wie maakt het voor het eerst mee, zo’n procedure, van u? Dan ook nog even iets zeggen over wat, wat er.. Ik kom nu in deze openbare vergadering de profielschets ophalen en het feit is dus dat de formele start van de zoektocht naar een opvolger na uw huidige burgemeester. De levertijd is, zeg ik altijd wat oneerbiedig, van een kroonbenoemde burgemeester is een maand of 7, 8. Dat is niet omdat we maar parttime werken. Maar daar zit een looptijd in procedures en er moeten wat dingen uitgezocht worden. Dus voordat het allemaal afgerond is, is de installatie van de opvolger van burgemeester Van Erk, voorzien in november, 7 november. Nou, dan zal ik hooguit nog als gast bij kunnen zijn, maar niet meer als uw Commissaris. Want ik stop er zelf in september mee. Maar goed, vandaag neem ik die profielschets in ontvangst en ik ga er zo nog wat vragen over stellen. Hoewel, u heeft het gras al keurig gemaaid, kan ik u zeggen. Dat is echt uitgebreid verteld wat er in de profielschets staat, maar ik kom wel nog met wat vragen. En dan neem ik de profielschets mee onder mijn arm. Dan gaat er morgen een seintje naar de minister van Binnenlandse Zaken van ‘Het is in orde, je kunt een advertentie gaan plaatsen.’ Dan wordt in de loop van volgende week, denk ik, een advertentie geplaatst. Dan wordt dus formeel de vacature geopend en kunnen mensen die belangstelling hebben voor Hillegom gaan schrijven. Daar zal best wel wat op schrijven, want het lijkt mij een aardige aantrekkelijke gemeente. Is ook nog een overzichtelijke gemeente, rustig. Ik kom wel raden tegen die bijna twee keer zo groot zijn. Dus het is overzichtelijk. Is ook een gemeente waar ik vermoed dat er ook wel mensen op zullen solliciteren die beginnen als burgemeester. Het is ook een instapgemeente noem ik het maar.., instapmodel om het maar zo te zeggen. U zegt ook hij moet bestuurlijke ervaring hebben, maar dat hoeft niet persé als  burgemeester te zijn, exact. Goed, die advertentie wordt geplaatst, dus er gaan mensen schrijven. En mensen schrijven dan een brief aan Zijne Majesteit, de Koning, door tussenkomst van de Commissaris. Dus die brieven van die sollicitanten komen bij mij. En daar maak ik een eerste  longlist van mensen die ik ga uitnodigen voor een gesprek. Daar ben ik royaal in. Dus ik nodig veel mensen uit om in een kort edoch hevig gesprek te ontdekken of dat een burgemeester is, ja dan nee. Ik heb inmiddels heel Zuid-Holland ververst, om maar zo te zeggen. Op één gemeente na, Goeree-Overflakkee. En Rotterdam ga ik nu mee aan de gang. Maar voor de rest, alle burgemeester die nu in Zuid-Holland zitten met uitzondering van burgemeester Aboutaleb en de burgemeester in Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer, zijn alle burgemeesters gekomen in mijn tijd. Dus wordt het voor mij ook tijd om te vertrekken. Ik ga dan die gesprekken voeren en kom dan met een shortlist van mensen waarvan ik zelf denk, want dat is mijn taak om daarop toe te zien, van mensen waarvan ik denk die kunnen het, die zijn up-to-the-job, die snappen waar het over gaat. En die stuur ik met een gerust hart door naar de vertrouwenscommissie. En die mogen het wat mij betreft worden. Ik speel daarin een rol van een zware adviseur, daar ben ik ook voor aangesteld. U mag in feite straks gaan praten met iedereen die gesolliciteerd heeft. Ik zou u dat niet aanraden. En als u komt met iemand waarvan ik denk, nou dat lijk mij helemaal niks. Ja dat kan, dan ligt er van mij een negatief advies bij de minister. Dat is me nog nooit overkomen. Gaat nu ook niet gebeuren. Maar in ieder geval, dat zijn de spelregels en dan gaat de vertrouwenscommissie… Eerst komt ze bij mij om te halen. Ik zeg: ‘Ga nou met deze, gemiddeld zes, mensen, kunnen er meer zijn, soms minder, hangt af van hoeveel mensen er solliciteren, hoeveel mensen over de juiste kwaliteiten beschikken. Ga nou met deze mensen praten.’ Dan gaat de vertrouwenscommissie.. Eerst hebben we met elkaar een gesprek erover. Dan kan het zijn dat de vertrouwenscommissie zegt: ‘Nou ja, op uw lijstje staat iemand die kennen we wel, maar die hoeven we niet. Haal die er maar af.’ Of er staat iemand niet op mijn lijstje van waarvan mensen denken ‘Goh, waarom staat die er niet op? Kunnen wij het er nog eens over hebben?’ Wat ik er mee wil zeggen; we stellen in feite samen uiteindelijk de lijst vast van de mensen met wie de vertrouwenscommissie in gesprek gaat. Die vertrouwenscommissie heeft wel inzage in het hele sollicitantenbestand. En er wordt heel veel gepraat en gediscussieerd en naar mijn idee ook veel gebabbeld over de wijze waarop wij tot de burgemeestersbenoemingen komen. Alsof dat allemaal in achterkamertjes gebeurt. Het gebeurt wel in de vertrouwelijkheid. En waarom, in de vertrouwelijkheid? Ik denk dat menig van u ook wel eens gesolliciteerd heeft in zijn leven. En dat hij het net zo als een bestuurder het erg vervelend had gevonden als hij had gesolliciteerd en de volgende dag staat openlijk in de krant dat je bezig bent met het zoeken naar een andere baan. En dan zou je huidige baas zeggen: ‘Ik heb je net een dure opleiding laten doen of ik heb je net opslag  gekregen of weet ik veel wat en dan ga je weg. Wat moet ik hiermee?’ Dat geldt voor bestuurders net zo. Dus dat is waarom het vertrouwelijk is. Dat heeft niets te maken met achterkamertjes. Ik moet zeggen dat van de week, schrok ik ervan dat iemand toch, die heel wat boeken gelezen had, gestudeerd had, er geen flauw idee van had hoe wij tot onze burgemeestersselectie komen: ‘Hè ja, Commissaris, dat gebeurt toch allemaal in achterkamertjes.’ Das war einmal zo, dat is al heel lang niet meer. Het is gewoon een normaal sollicitatieproces in de vertrouwelijkheid en daarom heet het ook een vertrouwenscommissie. U krijgt inzage in het gehele sollicitantenbestand. Ik geef u een advies, ga nou met die mensen praten want dat zijn mijn bevindingen. En dan komt die vertrouwenscommissie twee weken of drie weken later bij mij terug van ‘Nou, meneer de Commissaris, we hebben met de kandidaten gesproken. Wij komen tot de conclusie, dat deze 2 mensen het wat ons betreft voorgedragen mogen worden.’ U moet met een tweevoudige voordracht komen. Waarbij een duidelijke voorkeur is voor nummer 1, maar nummer 2 moet het ook kunnen doen, mocht er iets met nummer 1 aan de hand zijn. Bijvoorbeeld omdat uit nader onderzoek van de AIVD blijkt ‘Nou dat kan je beter niet doen met deze meneer of mevrouw’. Dan moet nummer 2 het ook kunnen worden. Dus je moet met een tweevoudige voordracht komen. Dat wordt dan aan mij verteld, vaak op dag dat er ’s avonds aansluitend eerst een besloten raadsvergadering is, waarin de vertrouwenscommissie verslag doet van haar bevindingen. En de raad een voorstel doet: ‘Wat ons betreft dragen wij deze meneer of mevrouw voor als nummer 1 en deze meneer of mevrouw als nummer 2’. En die raad heeft er nog een gesprek met elkaar over. En meestal bekrachtigd de raad dan in een besloten vergadering dat ze akkoord met de voordracht van de vertrouwenscommissie. En dan vindt vervolgens een openbare raadsvergadering plaats waarin dan alleen de nummer 1 bekend wordt gemaakt. Nummer 2 blijft geheim. Ook dat is weer niet achterkamertjes maar je zult maar een burgemeester hebben.. stel dat uw burgemeester 8 jaar jonger was geweest en dacht ‘ik heb het nu goed gedaan in Hillegom’, ik ga het eens proberen op een grotere plek, solliciteert, groot in de krant ‘Burgemeester van Hillegom heeft gesolliciteerd naar’. Nou dan zal je denken, pff het werd wel tijd, kunnen mensen denken, of wat jammer, wat vervelend, maar Arie succes en als het niet lukt, dan blijf je toch gewoon, want we zijn hartstikke tevreden. Maar goed, dat lukt niet. Nou, kom op, pak je boel we gaan door. Maar de burgemeester denkt, ik probeer het nog een keer. Het komt weer in de krant en dan wordt het weer net niet. Nou, u snapt een beetje wat ik wil vertellen; dat wordt een vervelende zaak. Dat is waarom het vertrouwelijk is, dames en heren. En niet omdat dit in een achterkamertje bedisseld wordt dat Hillegom een CDA-er moet krijgen of iemand van een lokale partij of iemand van een ander. Zo werkt het niet. Zo kijk ik er ook niet naar. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in de politieke kleur van sollicitanten, maar is iemand gewoon geschikt voor het ambt en past hij in het profiel van Hillegom. Nou, dat gaan we met elkaar doen. En daarvoor heeft u een mooie profielschets gemaakt. U heeft ook een heleboel burgers laten meedenken en meepraten, die met een prachtige lijst komen met wat ze belangrijk vinden. Dat is, ja, daarin onderscheidt u zich niet van heel veel andere gemeenten, kan ik u zeggen. Het is een verbinder, we willen een boegbeeld, een mensenmens, iemand die vriendelijk is maar streng als het nodig is, empathisch. Dus u zoekt dus eigenlijk een hele, met elkaar gewone, normale, gezonde burgemeester; geen schaap met vijf poten. Moet u niet willen, want die lopen per definitie mank. Die hebben namelijk een poot teveel. Dus gewoon een gezond schaap, dat met vier poten op de grond staat in zijn of haar werken. U heeft al een heleboel verteld over die schets, mooie schets, kort en bondig. U heeft iets verteld over de bestuurscultuur, nuchter verhaal. Ik zei net iets over die rust, die ik opvallend vind in vergelijking met tien jaar geleden. Kan iemand me daar iets over vertellen wat er in die  jaren, nou.. wat dat misschien, kort, of u dat herkent wat ik zeg. Zullen we het vraag voor vraag doen?

  Voorzitter: Ja, dat is wat u wilt, dat is prima.

  De heer Evers: Dank u wel voorzitter. Tien jaar geleden, ik zat toen ook in de vertrouwenscommissie, en toen kwam u de profielschets ophalen en toen zei u, ik zal uw woorden nooit vergeten, ja, jullie zoeken een verbinder, maar je moet je eigen wel willen laten verbinden. Dat zei u letterlijk. In die tijd hingen er nogal wat fusieperikelen boven de markt. We zaten natuurlijk met allerlei plaatsvervangende burgemeesters en Hillegom is een dorp die dat niet wilt. En nou ja, sommige landelijke partijen wilden dat wel en dat gaf wat onrust. Inmiddels, ziet u, we hebben een lokale burgemeester en de rest is helemaal goed gekomen.

  De heer Smit: U was volgens mij één van de eersten.

  Voorzitter: Dat klopt wel, ja.

  De heer Smit: En iets over die ervaring, die gezegd is, want u moet er rekening mee houden, nogmaals dat het iemand is die nog niet ergens anders burgemeester is geweest. Wat voor ervaring vindt u relevant. Moet het iemand zijn die uit het openbaar  bestuur komt of mag het ook een zij-instromer zijn. Of wat voor gedachtes heeft u daarbij? U vraagt iemand die zeker twee termijnen blijft. Daar valt al een categorie af. Wat het leuke van dit ambt is, je moet op een gegeven moment echt op je eigen moment zeggen ‘Het is genoeg’. Dat heb ik ook gedaan. En dat doe jij [voorzitter] in feite ook. [Mevrouw Heemskerk, niet via de microfoon]: Hij gaat met pensioen [de rest is niet verstaanbaar: geen microfoon].

  De heer Smit: Dat is zo maar hij mag tot zijn zeventigste doorgaan in feite. Dat geldt voor mij net zo. Maar goed wat voor idee heeft u bij een zij-instromer. Wie kan daar iets over zeggen.

  Voorzitter: De heer Langeveld, Kees?

  De heer Langeveld: Ik denk dat ik er wel iets over kan zeggen. Wij willen natuurlijk het liefst iemand met veel ervaring, maar we snappen dat een nieuwe burgemeester niet voor het oprapen ligt. Ook een zij-instromer zou best kans kunnen maken. Als de ervaring ligt op het gebied wat wij nodig hebben en dat zit bijvoorbeeld op het punt van de uitdagingen die we hier hebben. We staan voor hele moeilijke beslissingen. We hebben afgelopen donderdag de raadzaal vol gehad hier met belangstellende inwoners die erg begaan waren met bollenvelden wel of niet bebouwen. Ja, dat soort zaken, daar moet je mee om kunnen gaan. Een ander aspect is de samenstelling van het ambtelijk apparaat. Dat is een fusie van drie gemeenten. Drie gemeenten worden bediend door één ambtelijk apparaat, HLTsamen. Het zijn heel betrokken ambtenaren. De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. En dat betekent dat iemand die daar instapt ook wel zicht moet hebben op hoe werkt een gemeente, hoe loopt dat en die ook kan omgaan met zo’n gefuseerd ambtenaren apparaat.

  De heer Smit: Daar op doorgaand, is dat ingewikkeld hier of niet. Want u heeft inmiddels ruim de tijd gehad om er aan te wennen, want het bestaat al een heel aantal jaren.

  De heer Langeveld: Ik mag wel zeggen; we kruipen uit het dal. We hebben weer een commitment voor de komende zeven jaar en we zien.. het was heel moeilijk, zeker aan het einde van de Coronaperiode mensen vasthouden, moesten extern ingehuurd worden. En we zien nu mensen die komen, die uit de streek zelf komen, die heel betrokken  zijn bij de dorpen Hillegom, Lisse en Teylingen. Die er echt voor gaan, een band hebben met deze streek en die zich willen inzetten. En dat commitment voor die komende zeven jaar dat biedt goede vooruitzichten.

  De heer Smit: Mooi. En als je kijkt naar de regio. Dit is een beetje een grensgemeente. Het ligt in het noordelijkste puntje van Zuid-Holland, tegen de grens van Noord-Holland aan, zowel aan de zijkant als aan de bovenkant. En je bent onderdeel van de Duin- en Bollenstreek. Kan iemand iets zeggen over de plek van Hillegom in de regio en wat daar van te zeggen is. En wat je daarin ook verwacht van jullie nieuwe burgemeester?

  Voorzitter: Wie? Frank, nou ja, de heer Langeveld, want die zit ook in het DB van Holland Rijnland, dus hij heeft er ook wel wat ervaring mee.

  De heer Langeveld: Ik maak namens de gemeente Hillegom deel uit van het algemeen bestuur van de regeling Holland Rijnland. Maar dat is de Zuid- Hollandse regio en we merken dat ook regionaal de vraagstukken ook grensoverschrijdend zijn en dan gaat het over provincie grenzen, dan gaat het over mobiliteit. We zitten hier ingesloten door aan de ene kant de duinen en de zee en de andere kant de Ringvaart. En dat blijken harde grenzen te zijn als je met een auto heen en weer wilt rijden. Dus we hebben daar vraagstukken, dat is ook een van de uitdagingen: mobiliteit. Ook richting het noorden; Hillegommers zijn gewend om naar het noorden te kijken, boodschappen te doen in Haarlem bijvoorbeeld als ze naar de stad gaan. En dat ligt voor de gemeenten ten zuiden van Hillegom wat anders. Dus we hebben wel die blik naar het noorden, maar we moeten ook goed contacten houden met de gemeenten naast ons. Dat is dat Bloemendaal en de Haarlemmermeer. Daar zijn ook grote werkgevers, Schiphol. Er gaan veel verkeersbewegingen over die Ringvaart. Het is wel heel goed als deze burgemeester een kans ziet om die contacten te leggen, te onderhouden.

  De heer Smit: Ik hoor het woord ondermijning vallen in uw verhaal. Kan iemand me daar iets over zeggen wat daar de zorgen over veiligheid, dat domein openbare orde en veiligheid, ondermijning, wat daar over te zeggen is als je denkt aan Hillegom.

  Voorzitter: Mevrouw Pijnacker?

  Mevrouw Pijnacker: Dank u wel, voorzitter. Nou ja, goed. Ook in Hillegom hebben we daar vaker mee te maken en daar hebben we ook even langer bij stilgestaan bij het maken van het profiel. Je moet echt stevig in je schoenen staan. Je hebt toch ook vaak te maken met dreiging, met het sluiten van woningen, criminaliteit die soms toeneemt. Dat gebeurt ook in Hillegom. Dus dat is ook zeker een heel belangrijk aspect, wat ook meespeelt. Dus daarom vonden we het ook belangrijk om dat te benoemen.

  De heer Smit: Dank. En denkt u dat u zich daarin onderscheidt van andere gemeenten in de buurt of heeft Hillegom specifieke problematiek of niet?

  Voorzitter: Daar kan dhr. Buijck wel wat over vertellen

  De heer Buijck: In mijn dagelijks leven ben ik momenteel wijkagent in het verre Loosduinen aan de andere kant van Den Haag. Maar in mijn verleden heb ik hier gewerkt. Als je hem bekijkt vanuit de Duin- en Bollenstreek vandaan, dan vind ik dat je Hillegom toch wel.. De dorpen Lisse en Sassenheim hebben iets minder problematiek, in ieder geval druggerelateerde zaken, dus ook in de richting van ondermijning, dan in Hillegom. En dit eigenlijk van oudsher is dat al heel lang gaande. Dus je ziet daar toch wel een beetje dat we iets afwijken van de andere gemeentes. Dat is in ieder geval wel mijn indruk als ervaringsdeskundige de afgelopen twintig jaar, denk ik.

  Voorzitter: Dat kan ik bevestigen.

  De heer Smit: Dank. Als je nou een pitch zou moeten houden, misschien komt hier wel een jong gezin hier naar toe. Hoe is het wonen hier in Hillegom. Of krijg ik dan een grote lofzang?

  [De heer Evers, niet via de microfoon:]Als je een woning hebt.

  De heer Smit: Oké. Ja want één van de uitdagingen is woningbouw, las ik ook. En dat weet ik natuurlijk ook. Maar wie is hier kortelings komen wonen van u? Iedereen woont hier al lang? Dat zegt ook iets.

  [Geroezemoes, onbekende spreker, niet via de microfoon]: Arie is de laatste.

  Voorzitter: Dat is ook al 9 jaar.

  De heer Smit: Dus jij bent echt import.

  Voorzitter: Zo is het nog wel steeds, ja. Eigenlijk wel, maar zo voel ik het niet. Ik hoor hier wel thuis. Maar misschien dat de heer Semrek iets kan vertellen over wonen en hoe dat hier ervoor staat.

  De heer Semrek: Nou, ik ben hier laatstelijk verhuisd, maar wel binnen deze zelfde gemeente. Anders kan je immers geen onderdeel uitmaken van deze mooie gemeenteraad. Maar wonen in Hillegom? Ja, ik kan niet anders uitspreken dan dat ik hier met veel plezier woon en dat spreekt voor zich uiteraard. Want anders ga je, denk ik, ga  je ook niet als bevlogen Hillegommer, neem je geen zitting in een gemeenteraad. Maar om een pitch te houden voor deze  gemeente. Ik denk, het zijn de clichés. We zitten hier dichtbij de kust, we zitten dicht.. we zitten omklemd tussen een paar hele leuke steden. We zijn goed verbonden in de regio. Ja, het is landelijk wonen, maar dan toch met alle faciliteiten die je kunt wensen. Dus, Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen van buiten Hillegom deze kant op komen. En ik kan me dan goed voorstellen dat mensen staan te springen, aspiraties hebben, om hier burgemeester te worden.

  De heer Smit: Reclamespotje. Ja, maar waarom ik die vragen stel is.. Kandidaten zitten te kijken naar deze live.. ik neem aan dat het een livestream is. Dus reken maar dat er mensen zitten te kijken van hé, ik weet dat daar een vacature is. Ik krijg ook altijd opmerkingen als ik met kandidaten zit te praten van ‘Toen zei u in de profielschetsvergadering zei u dat en toen zei iemand anders dat.’ Dus dat is waarom ik u ook een beetje wil uitdagen om dingen wat van het papier te halen en iets te vertellen, dat heeft u ook gedaan, over Hillegom zelf. Dat is mooi, dat is waarom ik misschien hier en daar ook een vraag stel, waarvan u denkt ‘Dat weet u toch wel’. Ja, maar niet die mensen die misschien zitten te kijken.

  In wat voor een bestuurscultuur komt, u heeft er iets over gezegd, maar hoe komt u tot besluiten. U zegt ‘gister de tent vol hier’. Maar hoe komt u als raad tot een besluit. Wat ik ook opvallend vond, is dat u zegt we hebben een coalitieakkoord dat door de hele raad is vastgesteld. Betekent dat dat iedereen het er mee eens is, was of? Hoe zit het dan met coalitie en oppositie hier? Waar lopen de lijnen, hoe gaan die discussies hier in de raad? Wat voor een politieke cultuur is dat hier?

  Voorzitter: De heer Van Egmond, waag een poging, waag een poging.

  Dhr. Van Egmond: Ja, nou als ik hem even op mag pakken waar mevrouw Heemskerk, want die heeft inderdaad al benoemd, discussies gaan hier scherp op de inhoud. En dat heb je inderdaad vorige week ook meegemaakt. Dat was inderdaad een, ik zou haast zeggen, een controversieel onderwerp. Maar daar hebben we wel degelijk een scherp debat over gevoerd. En daarnaast zijn wij, en ook dat heeft mevrouw Heemskerk denk ik terecht benoemd, met respect voor de personen die er rond de tafel zitten en ook hun achtergronden, die erbij horen. Ik denk dat we doorgaans, ik mag haast wel zeggen altijd, tot een goed gedragen besluit komen.

  De heer Smit: Wat zijn dan de punten waar u verhitte discussie over voert?

  De heer Van Egmond: Ja, dan denk ik dat we toch weer mogen terugverwijzen naar vorige week. En toen hadden we het dossier woningbouw op tafel met inderdaad de behoefte om dan toch buiten de contouren te moeten bouwen. En dat is iets wat we als gemeente natuurlijk zo lang hebben uitgesteld en wat eigenlijk niemand, die rond de tafel zit, zou willen. Het was ook zo dat in diverse partijprogramma’s stond dat partijen dat niet willen. Uiteindelijk moet je toch zo reëel zijn om te onderkennen dat het nodig is, want onze Hillegommers willen wonen, willen ook betaalbaar wonen en dat is een landelijk verschijnsel. Maar des te meer in Hillegom een grote behoefte aan en dus onderkennen wij de behoefte om daarin te voorzien en dan blijkt de enige mogelijkheid te zijn om dat in ons mooie buitengebied te doen. En de bollenvelden waarvan mevrouw Heemskerk ook zei dat we daar zo zuinig op zijn. Maar ik denk dat we in een goed debat daar met z’n allen uitgekomen zijn.

  Dhr. Smit: Tot slot, in wat voor college komt de nieuwe burgemeester? Ik voel de ogen in mijn rug priemen. Hoe gaat het daar?

  Voorzitter: Een beetje lastig om daar…Ik ben daar heel tevreden over. Maar misschien dat toch een van de wethouders daar wat over wil zeggen. De adviseur, de locoburgemeester, Jan van Rijn?

  De heer Van Rijn: De nieuwe burgemeester komt in een college dat vooral collegiaal samenwerkt. Er zitten geen wethouders hier die voor eigen parochie elke dinsdag hier aan het spreken zijn. We doen het echt met elkaar. Ik ervaar het ook als collegiaal, omdat als ik een onderwerp heb, wat mijn medecollega’s en de burgemeester die ook kunnen helpen in, nou ja, heb je daar aan gedacht, heb je daar aan gedacht. Dus het is een collegiaal team.

  De heer Smit:  Ja, dat wordt een flinke klus om al die mensen te spreken, denk ik.

  Mevrouw Heemskerk: Nou ja u hoeft het niet af te maken hè. U doet de voorselectie en uw opvolger

  Dhr. Smit: Ja maar dat is het meeste werk.

  Mevrouw Heemskerk: Nou ja, we kunnen u er niet meer op afrekenen.

  De heer Smit: Nee, maar u zult, nee het komt goed. Het werk is gewoon, het afleveren van een selectie. Daarna bent u aan zet en is het voor de Commissaris niet anders meer dan dat aan te horen en straks de nieuwe burgemeester te installeren. Maar dat gun ik hem of haar van harte. Maar ik zal dus, dit is een van mijn laatste klussen, om het maar zo te zeggen, en de laatste procedure die ik net niet helemaal kan afmaken tot en met de voordracht. Maar wel tot het afleveren van een selectie, ga daar eens mee in gesprek.

  Nou, ik wil hem nou wel in ontvangst nemen eigenlijk.

  Voorzitter: Ja?

  De heer Smit: Ja, tenzij iemand nog iets kwijt wil of zegt nou de Commissaris is hier toch, mensen kijken, waarom heeft u mij dat niet gevraagd.

  Voorzitter: Ja, zijn er nog aanvullende vragen? Nee? Nou, ik denk dat alles dan over tafel gekomen is. We moeten wel even nog het besluit nemen natuurlijk om hem vast te stellen de profielschets en ik kijk even rond of iemand daartegen is. Dat verwacht ik helemaal niet. Dus is bij deze de profielschets vastgesteld.

   

  De raad besluit unaniem per acclamatie:

  1.    Vast te stellen de profielschets ‘De beste burgemeester voor Hillegom’

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Vaststellen verordening vertrouwenscommissie en benoeming leden en adviseur

  Voorzitter: Voordat ik hem laat overhandigen, dan wil ik ook even nog de vertrouwenscommissie  vaststellen.. instellen en daar hebben de volgende personen, dat zijn de fractievoorzitters, hebben in oprichting al de nodige overleggen gehad. Dat zijn de personen: F.J.M. Evers, mevrouw A. Heemskerk-Rekké, de heer. R.I. Semrek, de heer C.H. Langeveld, mevrouw L.M.J Pijnacker, de heer D. van Egmond en de heer C.J Cornet, wethouder J.A. Van Rijn te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie en daarmee ook de verordening op die benoeming.. de verordening vertrouwenscommissie vast te stellen. Ik kijk ook even of dat per acclamatie kan en of iemand daar tegen is en dat zie ik helemaal niet. Dat is dan ook unaniem geregeld. Dat hoort formeel. Dat had ik geloof ik eerst moeten doen zelfs. Dat maakt niet zoveel uit.

   

  De raad besluit unaniem per acclamatie:

  1.    De vertrouwenscommissie in te stellen die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt;

  2.    De volgende personen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie:

  -   Dhr. F.J.M. Evers

  -   Mw. A. Heemskerk-Rekké

  -   Dhr. R.I. Semrek

  -   Dhr. C.H. Langeveld

  -   Mw. L.M.J. Pijnacker

  -   Dhr. D. van Egmond

  -   Dhr. C.J. Cornet

  3.    Wethouder J.A. van Rijn te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie

  4.    De verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Hillegom 2024 vast te stellen;

   

  Voorzitter: Dan nu een officieel moment. Als u dan in het midden wilt gaan staan, misschien voor het fotomoment en alles wat fijn is, dan kan mevrouw Heemskerk u de profielschets officieel overhandigen.

  [Mevrouw Heemskerk overhandigt de heer Smit de profielschets.]

   

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Voorzitter: Dan zijn we aan het eind van deze vergadering, denk ik. En dan rest mij niet anders dan de vertrouwenscommissie ontzettend veel succes te wensen. Ik hoop dat er erg veel mensen gaan reageren en dat de beste het maar mag worden. En ik dank de Commissaris en de plaatsvervangend kabinetschef heel erg hier voor de aanwezigheid en de fijne manier waarop dit is gegaan. Heel veel succes ook met de selectie.

  De heer Smit: Dank je wel.

  Voorzitter: Ik sluit de vergadering

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen