Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie besluit op verzoek van de portefeuillehouder agendapunt 16 (Projectbudget entree N207/N208 Hillegom – Lisse) te behandelen als agendapunt 7A, direct na de presentatie over dit onderwerp. De commissie besluit op verzoek van de fractie van GroenLinks en fractie Co Jansen agendapunt 11 (Grondexploitatie Vossepolder 2020) te behandelen als bespreekstuk 16A. De commissie besluit op verzoek van de fractie Co Jansen en de fractie van D66 agendapunt 12 (Grondexploitatie SIZO (Hillegom Noord) 2020) te behandelen als bespreekstuk 16B.
  De commissie stelt de agenda vast met inachtneming van deze wijzigingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw Y. Heemskerk spreekt in over de herinrichting van de Nieuweweg.

  vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw A. Heemskerk stelt vragen over coronabesmettingen in woonzorgcentrum Parkwijk. Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad neemt kennis van de beantwoording.
  Mevrouw Heemskerk van Bloeiend Hillegom stelt aanvullende vragen over de subsidie van € 200.000 vanuit Holland Rijnland voor Van Nispenpark en vragen over het plaatsten van een bushokje bij de Prinses Irenelaan. Deze vragen worden beantwoord door respectievelijk wethouder De Jong en wethouder Van Rijn. Wethouder Van Rijn zal nagaan of er zo snel mogelijk een bushokje geplaatst kan worden bij de bushalte Prinses Irenelaan.
  De heer Jansen stelt vragen over de voorgenomen reconstructie van de Nieuweweg. Portefeuillehouder Van Rijn geeft aan dat het college t.z.t. naar de raad terugkomt met een kredietaanvraag voor de reconstructie. De commissie en de raad zullen dan het debat voeren over de reconstructie.

  vergroten verkleinen laden...
 • Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw K. Wezepoel van ingenieursbureau Rodewijk geeft een presentatie over de herinrichting van de Entree N207/N208. Mevrouw Wezepoel beantwoordt vragen van de commissie.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie besluit agendapunt 16, een bespreekstuk, direct na de presentatie te behandelen.
  Wethouder Van Rijn zegt toe de raamovereenkomst voor het project aan de raad toe te zenden. De griffie zal dit document opnemen bij het dossier in het raadsinformatiesysteem, zodat toekomstige raadsleden hier ook kennis van kunnen nemen.
  De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is verplaatst naar 16a.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is verplaatst naar 16b.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie bespreekt het uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte. BBH adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen. De overige fracties willen het voorstel in de raad bespreken.
  De fracties noemen verschillende onderdelen van het voorstel als bespreekpunt:
  -       De kosten en urgentie van het uitvoeringsprogramma
  -       Participatie (in het bijzonder bij blokplekken) en de terugkoppeling daarvan
  -       Opnemen van vergroening- en ontmoetingsaspecten in de visie
  De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als bespreekstuk voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raadscommissie besluit unaniem het voorstel politiek te behandelen in de commissie. 
  Wethouder Van Trigt doet de toezegging dat het onderwijskansenbeleid beleid na twee jaar zal worden geëvalueerd. De evaluatie komt dan ook naar de raad.           
  D66 wil het stuk agenderen als bespreekstuk. De overige fracties adviseren het voorstel als hamerstuk te agenderen. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadscommissie besluit unaniem op advies van de portefeuillehouder Van Erk agendapunt 15 (Tussenevaluatie aanpak ondermijning) naar de raadscommissievergadering van oktober te verplaatsen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is behandeld onder agendapunt 7a.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van GroenLinks en fractie Co Jansen willen het voorstel in de commissie bespreken. De heer Van Egmond (GroenLinks) betoogt dat instemming met dit raadsvoorstel betekent dat een verkeersverbinding met de Haarlemmermeer op deze locatie niet meer mogelijk is. Hij vraagt de commissieleden of er behoefte is aan discussie over dit aspect.
  Na de bespreking adviseren de partijen Bloeiend Hillegom, CDA, Fractie Co Jansen, D66 en VVD het stuk als hamerstuk op te nemen op de agenda van 17 september. GroenLinks adviseert het als bespreekstuk te agenderen. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 17 september 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Co Jansen en D66 willen het voorstel in de commissie bespreken.
  Uit het voorliggende voorstel blijkt dat het project op onderdelen afwijkt van het voorgenomen plan. De discussie richt zich op de vraag waarom het college de raad hiervan niet op de hoogte heeft gebracht, en of het plan zoals dat er nu ligt voldoet aan het door de raad vastgestelde percentage aan sociale huurwoningen. Wethouder Hoekstra licht toe dat de gesprekken met Stek nog lopen en dat het te vroeg is voor conclusies. De wethouder zegt toe de raad te informeren over de percentages sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrijesectorwoningen wanneer de gesprekken met Stek zijn afgerond.
  De voorzitter stelt vast dat de raadscommissie unaniem adviseert het voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 17 september.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur.

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)