Gemeenteraad 28 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening

   
  geen documenten

  De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. Hij reflecteert kort op de huidige corona-situatie. De voorzitter complimenteert de inwoners en vooral de Hillegomse jeugd voor hun gedrag en roept hen op vol te houden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

   
  3 documenten

  De raad voegt agendapunt 7a toe ter behandeling van een nagekomen voorstel.
  De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vragenkwartier

   
  geen documenten

  Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de stand van zaken met betrekking tot de erfpachtregeling in de wijk Elsbroek. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong.
  Mevrouw Heemskerk stelt vragen over de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (ingekomen stuk Dn05). Deze worden beantwoord door burgemeester Van Erk. De burgemeester zegt toe de raad te informeren wanneer er mensen in tijdelijk in dienst genomen of ingehuurd zijn via deze regeling.
  De heer Semrek stelt vragen over de verkleining van het Integraal Kindcentrum (IKC) en de lagere prognose voor aantallen leerlingen. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
  Mevrouw Pijnacker stelt vragen over hondenpoepzakjes. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong.
  De heer Van Egmond stelt vragen over Hillegomse gedupeerden van de kinderopvang-toeslagenaffaire. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Vaststellen verslag van:

   
  geen documenten

  De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Actielijst

   
  1 documenten

  De raad actualiseert de actielijst.
  Mevrouw Heemskerk verzoekt het college de afhandelingsdata die verlopen zijn terwijl het actiepunt nog niet is afgehandeld, aan te passen.
  De heer Jansen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de spoorwegovergang Frederikslaan. Wethouder Hoekstra geeft antwoord.
  Op een vraag van de heer Van Egmond zegt de heer Van Erk toe in het vervolg de fiets- en bromfietsdiefstallen direct mee te laten nemen in de jaarlijkse politierapportage.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft ongewijzigd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Ingekomen stukken

   
  72 documenten

  De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.
  De heer Jansen vraagt hoe wordt omgegaan met zienswijzen op het ontwerp-omgevingsplan Buitengebied en Zanderij die in feite een zienswijze op de omgevingsvisie behelzen. Wethouder Hoekstra zegt toe dit te bekijken en hierover duidelijk naar de indieners te communiceren.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Schriftelijke vragen

   
  3 documenten

  Er zijn geen antwoorden ter bespreking.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Hamerstukken:

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

   
  geen documenten

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.18 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)