Gemeenteraad 9 juli 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening

   
  geen documenten

  De voorzitter opent de raadsvergadering om 20:00 uur. 
  Door loting wordt de heer Roelofs aangewezen als eerst stemmend lid.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

   
  1 documenten

  De raad voegt agendapunt 11a toe ter behandeling van een voorstel tot bekrachtiging van een noodverordening. De raad voegt agendapunt 13a toe ter behandeling van een motie over Verblijfsbelasting.
  De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mevrouw Heemskerk maakt, als voorzitter van de besloten raadsvergadering die hiervóór gehouden is, bekend dat de raad besloten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer Van Erk te herbenoemen als burgemeester van Hillegom. Zij feliciteert de heer Van Erk hiermee en overhandigt hem bloemen.
  De heer Van Erk spreekt een reactie uit.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vragenkwartier

   
  geen documenten

  De heer Van Egmond stelt vragen over de vergunning van de Hillegomse manege. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
  De heer Buijck stelt vragen over bosaanplant. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
  De heer Buijck stelt vragen over sloop van panden aan het Henri Dunantplein. Deze worden beantwoord door wethouder De Jong, aangevuld door burgemeester Van Erk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Vaststellen verslag van:

   
  geen documenten

  De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5b

  raad 25 juni 2020

   
  1 documenten

  Notities

 • -

  Actielijst

   
  3 documenten

  De raad actualiseert de actielijst.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft ongewijzigd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Ingekomen stukken

   
  1 documenten

  De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

  link naar ingekomen stukken van college aan raad

  link naar overige ingekomen stukken

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Schriftelijke vragen

   
  2 documenten

  De raad neemt kennis van de beantwoording. Op verzoek van de heer Boschma zegt de heer Van Erk toe een volledig overzicht te verstrekken van de verhouding man/vrouw binnen de in de organisatie gehanteerde functieprofielen wanneer dit beschikbaar komt.
  De beantwoording van de vragen van Bloeiend Hillegom over het Van Nispenpark wordt doorgeschoven naar de raadscommissie van 2 september. De voorzitter zegt toe zo mogelijk afzonderlijke cijfers voor het Van Nispenpark te verstrekken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Hamerstukken:

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.
  De heer Van Dooren legt de verklaring en belofte af.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.
  Mevrouw Loozen legt de verklaring en belofte af.
  De heer Jansen, lid van de rekenkamercommissie, spreekt de vertrekkende secretaris, mevrouw Van Wijck, toe.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit de heer Vrijburg met 17 stemmen vóór en één blanco en de heer Van Egmond met 17 stemmen vóór en één tegen te benoemen als plaatsvervangend lid van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad besluit unaniem volgens voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het Woonprogramma.
  De heer Jansen heeft op persoonlijke titel een zienswijze ingediend op het Woonprogramma en neemt daarom niet deel aan de beraadslagingen over dit onderwerp en aan de stemming over de amendementen. 
  Mevrouw Heemskerk dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom, CDA en BBH amendement 1 in over Vereveningsfonds.
  De heer Van Egmond (GroenLinks) dient amendement 2 in, over aandeel sociale huur in bouwprogramma. Hij dient namens de fracties van GroenLinks en D66 amendement 3 in, over Vereveningsfonds, en 4, over zelfbewoningsplicht, en namens de fracties van GroenLinks, D66 en VVD motie 1, over jaarlijkse rapportage. 
  De heer Evers dient namens de fracties van BBH en CDA motie 2 in, over onderzoek Fonds Sociale Woningbouw. 
  De heer Zwaan dient namens de fracties van CDA en Bloeiend Hillegom motie 3 in, over starters op de woningmarkt. 
  Na beraadslaging trekt de heer Van Egmond namens de indieners amendement 4 in. 
  De raad neemt amendement 1 aan. De fracties van GroenLinks en D66 zijn tegen, de overige fracties zijn vóór.
  De raad verwerpt amendement 2. Alleen de fractie van GroenLinks is vóór.
  De raad verwerpt amendement 3. De fracties van GroenLinks en D66 zijn vóór, de overige fracties zijn tegen.
  De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.
  De heer Jansen legt een stemverklaring af over de moties 1 en 2.
  De raad neemt motie 1 unaniem aan.
  De raad neemt motie 2 aan. De fracties van D66 en Co Jansen zijn tegen, de overige fracties zijn vóór.
  De raad neemt motie 3 aan. De fractie van VVD is tegen, de overige fracties zijn vóór.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Zwaan dient namens de fracties van CDA en Bloeiend Hillegom een motie in (zie bijlage).
  Na beraadslaging neemt de raad de motie aan. De fracties van CDA, Bloeiend Hillegom en BBH zijn vóór, de overige fracties zijn tegen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14

  Sluiting

   
  geen documenten

  De heer Boschma kondigt zijn ontslag als raadslid aan.
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:23 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)